Najdôležitejšie všeobecné vedecké metódy výskumu

Veda je skutočná vedomosť, zálohovanáteoretický a praktický výskum, ktorý je často charakterizovaný ako teoretická a empirická úroveň poznania. Existujú rôzne metódy na získanie vedeckých poznatkov, ale stále sa rozlišujú niektoré z najdôležitejších kategórií:
1) Univerzálne alebo filozofické metódy, ktoré patria k najširšej skupine.
2) Všeobecné vedecké metódy výskumu, aplikáciečo je možné v akejkoľvek oblasti vedeckého výskumu. Táto kategória odzrkadľuje predchádzajúcu, ale má hlavný rozdiel - v určitých fázach získavania vedeckých poznatkov sa používajú všeobecné vedecké metódy. Všeobecné vedecké metódy výskumu zahŕňajú analýzu a syntézu, indukciu a odpočet a iné.
3) Špeciálne metódy použiteľné v určitej vedeckej oblasti alebo v samostatnej vede. Typickými príkladmi sú experimenty v oblasti chémie a fyziky, biologické metódy výskumu atď.
4) Súkromné ​​metódy na riešenie konkrétneho problému.

Všeobecné vedecké metódy výskumu na empirickej úrovni odlišujú experiment a pozorovanie.

Pozorovanie sa týka spôsobov cieleniavnímanie pôsobenia prírodných prvkov, človeka, ako aj ďalšie javy a procesy, pri ktorých je vylúčená akákoľvek interferencia zvonku. Pred pripomienkou sa uvádzajú určité požiadavky:
- systémové,
objektívnosť
- prísnu orientáciu myšlienky, tj jej jedinečnosť,
- správnosť pozorovaných procesov a javov musí byť potvrdená inými metódami vyšetrovania.

Podľa predložených požiadaviek, pozorovanieideálne, keď nemôžete ani by nemalo mať vplyv na priebeh procesu. Pre tieto účely bolo mnoho zariadení, ktoré umožňujú nielen k posilneniu kapacity zmysly, ale tiež dodávať počas procesu subjektivity pri posudzovaní.

Všeobecné vedecké metódy výskumu vyžadujú nielenopis pozorovaných procesov, ale aj meranie. Pozorovanie sprevádzané používaním nástrojov, ktorých výsledkom sú najčastejšie tabuľky, grafy, oscilogramy atď., Okrem iného vyžadujú ich interpretáciu. Toto platí pre experiment i pozorovanie.

Všeobecné vedecké metódy výskumu sa týkajúa tiež rôzne experimenty, to znamená experimenty uskutočňované za špecifikovaných a kontrolovaných podmienok. Sú založené na predpoklade alebo hypotéze, ktoré umožňujú nastaviť úlohu a vysvetliť výsledky. Výhoda experimentu spočíva v možnosti ovplyvniť priebeh procesu, ktorý umožňuje zmeniť podmienky, študovať fenomén v "čistej forme" a reprodukovať ten istý výsledok za rovnakých podmienok.

Všeobecné vedecké metódy výskumu neznamenajúlen získanie údajov, ale aj ich interpretáciu, pre ktoré je potrebné systematizovať dostupné údaje. Pre systematizáciu, analýzu a syntézu sa najčastejšie využívajú dedukcia a indukcia.

Použitie akýchkoľvek metód vyžaduje odlišnéfunkcií vedeckého výskumu. Patria sem opis, vysvetlenie a prognóza. Preto možno vidieť, že samotné praktické údaje sa nedajú vyhnúť, preto teoretické a empirické metódy vždy spolupracujú. Všetky údaje získané ako výsledok pokusu alebo pozorovania sa zbierajú a systematizujú, aby sa predpovedala možnosť prúdenia procesu za určitých podmienok. Na základe týchto údajov je možné realizovať takúto funkciu vedeckého výskumu ako prognózovanie. Štandardným príkladom je predpoveď počasia založená na údajoch získaných zo satelitov, ktoré sa spracúvajú na základe špeciálne navrhnutých počítačových programov. Programy boli vytvorené na základe dlhoročnej práce vedcov, ktorí systematizovali informácie a odhalili hlavné trendy, ktoré umožňujú vyvodiť závery o teplotných zmenách.

páčilo sa:
0
Čo je diferenciálna psychológia?
Metódy empirického výskumu
Metódy ekonomického výskumu
Všeobecné vedecké metódy poznania. V hľadaní
Metódy sociologického výskumu
Moderné výskumné metódy ako základ
Rôzne metódy historického výskumu
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy
Metódy teoretických vedomostí
Najčastejšie príspevky
hore